Doktorat w trybie eksternistycznym – Q&A

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o procedurze w sprawie nadania stopnia doktora realizowanej w trybie eksternistycznym.

Jak wszcząć postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora?

Procedura rozpoczyna się od złożenia wniosku do Przewodniczącego Rady Naukowej o wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego. Do Wniosku dołącza się również rozprawę doktorską.

Kto rozpatrzy wniosek i w jakim czasie?

Promotora lub promotorów wyznacza Rada Naukowa. Decyzja powinna być podjęta w przeciągu dwóch miesięcy.

Jaka jest wysokość opłaty i termin płatności?

Opłata za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym wynosi trzykrotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego profesora uczelni publicznej, zaokrąglona w dół do pełnych złotych. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego profesora określa w drodze rozporządzenia Minister Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

Aktualnie opłata wynosi 19 230 zł.

Opłatę należy wnieść do dnia złożenia wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów. Dowód wpłaty stanowi załącznik do ww. wniosku.

Czy w przypadku odmowy wszczęcia postępowania, opłata zostanie zwrócona?

W przypadku odmowy wszczęcia postępowania opłata podlega zwrotowi, po potrąceniu 30% jej wysokości.

Czy można uzyskać zwolnienie z opłaty?

W szczególnie uzasadnionych przypadkach JM Rektor UW może podjąć decyzję o zwolnieniu z całości lub części opłaty. Wniosek wymaga zachowania formy pisemnej.

Opłaty nie pobiera się od nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim.

Czy wymagania wobec kandydata w trybie eksternistycznym oraz kształcącego się w szkole doktorskiej są takie same?

Tak – określone w art. 186 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wymagania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora dotyczą wszystkich kandydatów, bez względu na tryb.

Czy kandydat w trybie eksternistycznych zdaje dodatkowe egzaminy?

W celu weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzaminy w poszerzonym zakresie. Wytyczne w przedmiocie ich liczby, zakresu i formy opracowuje Rada Naukowa. Liczba egzaminów nie może być większa niż trzy.

Czy osoba realizująca doktorat w trybie eksternistycznym jest doktorantem?

Nie – osoba taka nie będzie posiadała statusu doktoranta. Status ten przypada kandydatom kształcącym się w szkołach doktorskich, co jest odrębnym trybem ubiegania się o stopień doktora.

 

Opracowano na podstawie Uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. poz. 340 z późn. zm.) oraz strony https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ksztalcenie-doktorantow-najczesciej-zadawane-pytania (stan na dzień 2020-05-12)


Data publikacji: 14 maja 2020