Akty prawne

Akty prawne

Akty prawne mające zastosowanie do postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.:

 1. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnieć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Akty prawne mające zastosowanie do postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego wszczynanych po 30 września 2019 r.:

 1. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
 4. Uchwała nr 443 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Warszawskiego
 5. Uchwała nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim
 6. Uchwała nr 542 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim
 7. Uchwała nr 585 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim

Akty prawne dotyczące nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą
 3. Zarządzenie nr 122 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych nadanych za granicą

Akty prawne dotyczące ewaluacji dyscyplin naukowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Akty prawne dotyczące oceny okresowej nauczycieli akademickich

Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie określenia trybu, zasad i kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich

 

Przydatne linki

 1. Konstytucja dla Nauki MNiSW
 2. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora przed i po 30 kwietnia – co się zmienia?
 3. Ewaluacja jakości działalności naukowej. Jak oceniani będą badacze i jednostki naukowe?
 4. Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik
 5. Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych
 6. Nostryfikacja stopni naukowych – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
 7. Tymczasowa instrukcja z dnia 6 kwietnia 2020 r. dot. organizacji posiedzeń organów podmiotów kolegialnych oraz gremiów z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej na Uniwersytecie Warszawskim
 8. Komunikat nr 12/2020 Rady Doskonałości Naukowej – w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących postępowań o awans naukowy