Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Akty prawne

Akty prawne mające zastosowanie do postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.:

 1. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – pobierz plik pdf
 2. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – pobierz plik pdf
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych – pobierz plik pdf
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora – pobierz plik pdf
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnieć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego – pobierz plik pdf
 6. Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – pobierz plik pdf

Akty prawne mające zastosowanie do postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego wszczynanych po 30 września 2019 r.:

 1. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – pobierz plik pdf
 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – pobierz plik pdf
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych – pobierz plik pdf
 4. Uchwała nr 443 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Warszawskiego – pobierz plik pdf
 5. Uchwała nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim – pobierz plik pdf
 6. Uchwała nr 542 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim – pobierz plik pdf
 7. Uchwała nr 585 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim – pobierz plik pdf
 8. Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – pobierz plik pdf

Akty prawne dotyczące nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – pobierz plik pdf
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą – pobierz plik pdf
 3. Zarządzenie nr 122 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych nadanych za granicą – pobierz plik pdf

Akty prawne dotyczące dyplomów doktora i doktora habilitowanego

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta – link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych
 2. UCHWAŁA NR 429 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów i świadectw na Uniwersytecie Warszawskim – link do Monitora UW
 3. ZARZĄDZENIE NR 54 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dyplomu doktora lub doktora habilitowanego – link do Monitora UW
 4. ZARZĄDZENIE NR 43 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 października 2013 r. w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów Doktorskich oraz archiwizacji teczek przewodów doktorskich – link do Monitora UW
 5. ZARZĄDZENIE NR 109 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 września 2021 r. w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów Habilitacyjnych oraz  archiwizacji dokumentacji postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i postępowań w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego doktora  habilitowanego nadanego za granicą – link do Monitora UW

 

Akty prawne dotyczące ewaluacji dyscyplin naukowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej – link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych

Akty prawne dotyczące oceny okresowej nauczycieli akademickich

Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie określenia trybu, zasad i kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich – link do Monitora UW

Kryteria, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy powoływani do poszczególnych rad naukowych dyscyplin przez Rektora oraz do Rady Naukowej Dziedzin, dostępne są na stronie:
https://radynaukowe.uw.edu.pl/akty-prawne/kryteria-powolywania-przez-rektora/

Przydatne linki:

 1. Konstytucja dla Nauki MNiSW – link do strony konstytucjadlanauki.gov.pl
 2. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora przed i po 30 kwietnia – co się zmienia?- link do strony https://www.konstytucjadlanauki.gov.pl
 3. Ewaluacja jakości działalności naukowej. Jak oceniani będą badacze i jednostki naukowe?- link do strony https://www.konstytucjadlanauki.gov.pl
 4. Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik – link do strony https://www.konstytucjadlanauki.gov.pl
 5. Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych – link do strony https://www.gov.pl
 6. Nostryfikacja stopni naukowych – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – link do strony https://www.www.nava.gov.pl
 7. Tymczasowa instrukcja z dnia 6 kwietnia 2020 r. dot. organizacji posiedzeń organów podmiotów kolegialnych oraz gremiów z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej na Uniwersytecie Warszawskim – link do strony https://www.uw.edu.pl
 8. Komunikat nr 12/2020 Rady Doskonałości Naukowej – w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących postępowań o awans naukowy – link do strony https://www.rdn.gov.pl
 9. Obwieszczenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  12 lutego  2020 r. o ogłoszeniu nazw rad naukowych dyscyplin na Uniwersytecie Warszawskim w języku angielskim – link do Monitora UW