Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Akty prawne

Akty prawne mające zastosowanie do postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.:

 1. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych
 3. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych – link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora – link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnieć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego – link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych
 7. Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych

Akty prawne mające zastosowanie do postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego wszczynanych po 30 września 2019 r.:

 1. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych
 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych
 3. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych – link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych
 5. Uchwała nr 443 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Warszawskiego – link do Monitora UW
 6. Uchwała nr 157 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim – link do Monitora UW
 7. Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych

Akty prawne dotyczące nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą – link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych
 3. Zarządzenie nr 122 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych nadanych za granicą – link do Monitora UW

Akty prawne dotyczące dyplomów doktora i doktora habilitowanego

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta – link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych
 2. Uchwała nr 429 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów i świadectw na Uniwersytecie Warszawskim – link do Monitora UW
 3. Zarządzenie nr 54 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dyplomu doktora lub doktora habilitowanego – link do Monitora UW
 4. Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów Doktorskich oraz archiwizacji teczek przewodów doktorskich – link do Monitora UW
 5. Zarządzenie nr 109 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 września 2021 r. w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów Habilitacyjnych oraz  archiwizacji dokumentacji postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i postępowań w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego doktora  habilitowanego nadanego za granicą – link do Monitora UW

Akty prawne dotyczące ewaluacji dyscyplin naukowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej – link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych

Akty prawne dotyczące oceny okresowej nauczycieli akademickich

Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia trybu, zasad i kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich – link do Monitora UW

Przydatne linki:

 1. Uchwała nr 443 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Warszawskiego – link do Monitora UW
 2. Konstytucja dla Nauki MNiSW – link do strony konstytucjadlanauki.gov.pl
 3. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora przed i po 30 kwietnia – co się zmienia? – link do strony https://www.konstytucjadlanauki.gov.pl
 4. Ewaluacja jakości działalności naukowej przewodnik – pobierz plik pdf
 5. Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – link do strony https://www.gov.pl
 6. Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – link do strony https://www.gov.pl
 7. Nostryfikacja stopni naukowych – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – link do strony https://www.www.nawa.gov.pl
 8. Komunikat nr 12/2020 Rady Doskonałości Naukowej – w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących postępowań o awans naukowy – link do strony https://www.rdn.gov.pl
 9. Obwieszczenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  12 lutego  2020 r. o ogłoszeniu nazw rad naukowych dyscyplin na Uniwersytecie Warszawskim w języku angielskim – link do Monitora UW