Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Rady Naukowe

Rady naukowe dyscyplin to organy wprowadzone przez Statut UW uchwalony 26 czerwca 2019 r . Na Uniwersytecie Warszawskim powołane zostały 23 rady naukowe dyscyplin.

Zadania rad można podzielić na cztery kategorie:

  1. nadawanie stopni doktora i doktora habilitowanego;
  2. dbanie o wysoki poziom działalności badawczej w danej dyscyplinie na UW (ustalanie kryteriów dla oceny osiągnięć naukowych pracowników oraz koordynacja działań związanych z ewaluacją danej dyscypliny, ocena poziomu dyscypliny w odniesieniu do standardów międzynarodowych, wskazywanie kryteriów, jakie muszą spełniać pracownicy, aby zostać powołanymi do rady przez rektora);
  3. zapewnianie, aby kształcenie na uczelni było oparte na najnowszych wynikach badań (udział w powoływaniu rad dydaktycznych);
  4. dbanie o transparentny i rzetelny proces zatrudniania nauczycieli akademickich, oparty o wysokie wymagania merytoryczne (kierowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowych i komisji ds. zatrudnień, udział w ocenie okresowej nauczycieli akademickich).

Rada Naukowa Dziedzin jest organem Uniwersytetu Warszawskiego uprawnionym do prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, w przypadku gdy rozprawa doktorska obejmuje zagadnienia naukowe z więcej niż jednej dyscypliny naukowej zawierającej się w danej dziedzinie nauki i nie jest możliwe wskazanie jednej dyscypliny, w której nadaje się stopień.