Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Tryb eksternistyczny

Pytania i odpowiedzi dla osób, które zamierzają ubiegać się o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym

 

Jakie wymagania musi spełnić kandydat ubiegający się o nadanie stopnia naukowego doktora?

Kandydat musi spełnić wymagania określone w par. 4 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim.

Jak wygląda procedura ubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktora?

Procedura rozpoczyna się od złożenia wniosku do przewodniczącego właściwej rady naukowej dyscypliny o wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego. Do wniosku dołącza się rozprawę doktorską.

Decyzję o wyznaczeniu promotora/promotorów rada naukowa podejmuje w terminie dwóch miesięcy. Wyznaczony promotor w terminie dwóch miesięcy przygotowuje opinię na temat rozprawy doktorskiej.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora kandydat składa wniosek, wraz z załącznikami, do rady naukowej o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Załączniki do wniosku są określone w par. 12 ust. 2 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim.

Następnie w celu weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzaminy w poszerzonym zakresie (nie więcej niż trzy egzaminy). Wytyczne w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów określa reda naukowa. Po zaliczeniu egzaminów Komisja Egzaminacyjna wydaje opinię dotyczącą spełnienia przez kandydata wymagań do wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, a rada naukowa w oparciu o tę opinię postanawia o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania.

Jak wybrać właściwą radę naukową?

W konsekwencji wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (2018) oraz nowego Statutu UW (2019) kompetencje w zakresie nadawania stopni naukowych należą do Rad Naukowych Dyscyplin (podstawa prawna:  § 49 pkt 1 Statutu UW).  Na Uniwersytecie działają 22 Rady Naukowe Dyscyplin w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych.  

Rady Naukowe Dyscyplin (RND) nadają stopnie naukowe zgodnie z nową klasyfikacją dyscyplin. Więcej informacji nt. nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych oraz treść Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych można znaleźć na stronie BIP MNiSW.

Jaka jest wysokość opłaty i termin płatności?

Aktualnie opłata wynosi 19 230 zł.

Opłatę należy uregulować przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, ponieważ dowód wpłaty stanowi załącznik do tego wniosku.

Opłata za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym to trzykrotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego profesora uczelni publicznej, zaokrąglona w dół do pełnych złotych. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego profesora określa w drodze rozporządzenia Minister Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

Czy w przypadku odmowy wszczęcia postępowania, opłata zostanie zwrócona?

W przypadku odmowy wszczęcia postępowania opłata podlega zwrotowi, po potrąceniu 30% jej wysokości.

Czy można uzyskać zwolnienie z opłaty?

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może podjąć decyzję o zwolnieniu z całości lub części opłaty na pisemny wniosek kandydata.
Opłaty nie pobiera się od nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim.

Czy kandydat ubiegający się o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym jest doktorantem?

Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym nie posiada statusu doktoranta. Status ten przypada kandydatom kształcącym się w szkołach doktorskich, co jest odrębnym trybem ubiegania się o stopień doktora.

Gdzie uzyskam pomoc w sprawach administracyjnych?

Obsługą administracyjną postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora zajmuje się Biuro Rad Naukowych. Zachęcamy do kontaktu z opiekunem właściwej rady naukowej dyscypliny, która nadaje stopień. Adresy mailowe rad naukowych dyscyplin są wymienione na stronie https://radynaukowe.uw.edu.pl/kontakty-do-rnd/.

 

Opracowano na podstawie Uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. poz. 340 z późn. zm.).