Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Tryb eksternistyczny

Pytania i odpowiedzi dla osób, które zamierzają ubiegać się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym

  • Gdzie znajdę informacje dotyczące procedury nadania stopnia doktora?

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej – Ustawa);

Uchwała nr 157 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim – w szczególności załącznik nr 1 (dalej – Uchwała).

  • Jakie wymagania musi spełnić kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora?

Kandydat musi spełnić wymagania określone w par. 4 załącznika nr 1 do Uchwały nr 157 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim.

  • Jak wygląda rozpoczęcie procedury ubiegania się o nadanie stopnia doktora?

Procedura rozpoczyna się od złożenia wniosku do Przewodniczącego właściwej Rady Naukowej Dyscypliny (lub Rady Naukowej Dziedzin) o wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego.

Wyszukiwarka promotorów – link do strony Szkół Doktorskich: https://promotorzy.szkolydoktorskie.uw.edu.pl/search

Do wniosku dołącza się:

1) dane osobowe i kontaktowe kandydata;

2) konspekt rozprawy doktorskiej wraz z uzasadnieniem podjęcia tematu badawczego;

3) harmonogram pracy badawczej;

4) oświadczenie osoby proponowanej na promotora o gotowości podjęcia opieki nad kandydatem oraz jego opinię dotyczącą tematu badawczego oraz harmonogramu pracy badawczej;

5) życiorys naukowy, zawierający informację o najważniejszych publikacjach naukowych, projektach i stażach badawczych, w szczególności finansowanych ze środków przyznanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych, NCN, NCBiR, NAWA, FNP lub ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

6) odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie przez kandydata tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 Ustawy, dającego prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała.

Rada Naukowa Dyscypliny wyznacza promotora/promotorów w terminie dwóch miesięcy.

W celu weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK Przewodniczący Rady powołuje komisję. Wytyczne w przedmiocie zakresu i formy weryfikacji określa Rada.

Kandydat może mieć wyznaczone od jednego do trzech egzaminów doktorskich.

Od daty wyznaczenia promotora/promotorów kandydat w trybie eksternistycznym ma 24 miesiące na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia wraz z rozprawą doktorską i pozostałymi załącznikami wymienionymi w par. 12 ust. 2 załącznika nr 1 do Uchwały.

  • Jak wybrać właściwą Radę Naukową?

W konsekwencji wejścia w życie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz nowego Statutu UW kompetencje w zakresie nadawania stopni naukowych należą do Rad Naukowych Dyscyplin (podstawa prawna:  § 49 pkt 1 Statutu UW).  Na Uniwersytecie działają 22 Rady Naukowe Dyscyplin (w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych) oraz Rada Naukowa Dziedzin.

Rada Naukowa Dziedzin nadaje stopień doktora w dziedzinie, w przypadku, gdy rozprawa doktorska obejmuje zagadnienia naukowe z więcej niż jednej dyscypliny naukowej zawierającej się w danej dziedzinie nauki i nie jest możliwe wskazanie jednej dyscypliny, w której nadaje się stopień.

Rady Naukowe nadają stopnie naukowe zgodnie z nową klasyfikacją dyscyplin. Więcej informacji można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

  • Jaka jest wysokość opłaty i termin płatności?

Opłata za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym to trzykrotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego profesora uczelni publicznej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 Ustawy, zaokrąglona w dół do pełnych złotych.

Aktualnie opłata wynosi 28 110,00 zł.

Opłatę należy uregulować przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Opłatę należy wnieść na konto Uniwersytetu nr: 28 1160 2202 0000 0004 6390 8135. Dokonując wpłaty należy wskazać imię i nazwisko kandydata.

  • Czy w przypadku odmowy wszczęcia postępowania, opłata zostanie zwrócona?

W przypadku odmowy wszczęcia postępowania opłata podlega zwrotowi, po potrąceniu kwoty 9 370,00 zł.

  • Czy można uzyskać zwolnienie z opłaty?

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może podjąć decyzję o zwolnieniu z całości lub części opłaty na pisemny wniosek kandydata.
Opłaty nie pobiera się od nauczycieli akademickich oraz innych pracowników zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim w pełnym wymiarze czasu pracy.

  • Czy kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym posiada status doktoranta?

Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym nie posiada statusu doktoranta. Status ten przypada kandydatom kształcącym się w szkołach doktorskich, co jest odrębnym trybem ubiegania się o stopień doktora.

  • Gdzie uzyskam pomoc w sprawach administracyjnych?

Obsługą administracyjną postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora zajmuje się Biuro Rad Naukowych. Zachęcamy do kontaktu z opiekunem właściwej Rady Naukowej Dyscypliny, która nadaje stopień. Adresy mailowe Rad Naukowych są wymienione na stronie https://radynaukowe.uw.edu.pl/kontakty-do-rnd/.