Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Doktoranci szkół doktorskich Q&A

Gdzie znajdę informacje dotyczące procedury nadania stopnia doktora?

Doktorantów szkół doktorskich obowiązują następujące przepisy:

– ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej – Ustawa);

– uchwała nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim – w szczególności załącznik nr 1 (dalej – Uchwała).

 • Gdzie uzyskam pomoc w sprawach administracyjnych?

Obsługą administracyjną postępowań w sprawie nadania stopnia doktora zajmuje się Biuro Rad Naukowych (BRN). Zachęcamy do kontaktu z opiekunem właściwej rady naukowej dyscypliny. Adresy mailowe Rad Naukowych Dyscyplin są dostępne na naszej stronie.

W sprawach dotyczących kształcenia w szkołach doktorskich bardzo prosimy o kontaktowanie się z sekretariatem odpowiedniej szkoły doktorskiej.

 • W jakim terminie należy złożyć rozprawę doktorską?

Rozprawę doktorską można złożyć najwcześniej po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny śródokresowej w szkole doktorskiej. Natomiast ostateczny termin złożenia pracy doktorskiej każdy doktorant ma określony w Indywidualnym Planie Badawczym.

 • Jak rozpoczyna się postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora?

Aby wszcząć postępowanie należy złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora do Przewodniczącego odpowiedniej Rady Naukowej, za pośrednictwem Biura Rad Naukowych.

Do wniosku należy dołączyć:

1) rozprawę doktorską (składa się wydrukowaną w pięciu egzemplarzach wraz z kopią elektroniczną zapisaną w formacie PDF – na nośniku pendrive lub mailowo po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem Rady). Do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku polskim dołącza się streszczenie w języku angielskim, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym – streszczenie w języku polskim, zapisane w oddzielnych plikach PDF);

2) pozytywną opinię promotora lub promotorów dotyczącą rozprawy doktorskiej (w szczególności w przedmiocie spełniania przez pracę warunków określonych w § 5 ust. 1-2 załącznika nr 1 do Uchwały);

3) oświadczenie dotyczące wskazania dyscypliny naukowej lub dziedziny nauki, w której kandydat ubiega się o nadanie stopnia doktora;

4) życiorys naukowy, zawierający informację o najważniejszych publikacjach naukowych, projektach i stażach badawczych, w szczególności finansowanych ze środków przyznanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych, NCN, NCBiR, NAWA, FNP lub ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

5) kopię co najmniej jednej publikacji:

artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b Ustawy,

lub

monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy, albo rozdziału w takiej monografii;

6) kopię certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów poświadczających znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej B2;

7) odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie przez kandydata tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 Ustawy, dającego prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała.

Rady Naukowe Dyscyplin mogą ustalić wzory wniosku o wszczęcie postępowania oraz dokumentów wymienionych w pkt 2 – 4. Aby dowiedzieć się, czy takie wzory obowiązują, prosimy o kontakt z opiekunem danej Rady.

 • Jakie dokumenty poświadczające znajomość języka obcego są wymagane?

Wymagany jest certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (§ 4 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do Uchwały). Jeżeli nie posiadasz certyfikatu, to możesz go uzyskać np. zdając egzamin w Szkole Języków Obcych UW.

 • Co się dzieje dalej z moim wnioskiem?

Wniosek jest sprawdzany pod kątem formalnym – w przypadku braków zostaniesz poproszony o ich uzupełnienie.

Następnie, Rada Naukowa Dyscypliny powołuje Komisję Egzaminacyjną, której zadaniem jest m.in. sprawdzenie, czy osoba składająca wniosek spełnia określone przepisami warunki do nadania stopnia.

Pracownik Biura Rad Naukowych wprowadza do systemu USOS dane dotyczące wszczętego postępowania, co umożliwia kandydatowi wgranie pliku z rozprawą do Archiwum Prac Dyplomowych UW (APD).

Promotor – w przypadku pracy pisemnej – powinien sprawdzić ją poprzez APD w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). Raport z JSA musi być wydrukowany, podpisany przez promotora (lub promotorów) i przekazany do Przewodniczącego odpowiedniej Rady za pośrednictwem Biura Rad Naukowych.

 • Czy moja praca jest dostępna publicznie?

Tak. Rozprawa jest udostępniona w APD. Ponadto, Uniwersytet, nie później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony, udostępnia w BIP UW pełen tekst rozprawy wraz z jej recenzjami.

 • Jak wygląda egzamin z dyscypliny naukowej?

Każda Rada Naukowa Dyscypliny ustala zasady dotyczące złożenia egzaminu w konkretnej dyscyplinie. Komisja Egzaminacyjna, zgodnie z wytycznymi Rady, określa i przedstawia kandydatowi liczbę (od jednego do dwóch), zakres i formę egzaminów z dyscypliny naukowej, w której kandydat ubiega się o nadanie stopnia doktora, a także harmonogram egzaminów. O terminie i miejscu egzaminu zostaniesz powiadomiony na co najmniej 14 dni przed egzaminem.

Przy wystawianiu oceny z egzaminu Komisja Egzaminacyjna stosuje następujące oceny: 1) pozytywna z wyróżnieniem, albo 2) pozytywna, albo 3) negatywna.

Komisja Egzaminacyjna po wystawieniu pozytywnej oceny z egzaminu oraz wydaniu pozytywnej opinii w przedmiocie spełnienia wszystkich warunków, to przekazuje opinię wraz z protokołem z egzaminu do Rady Naukowej Dyscypliny. W zdecydowanej większości dyscyplin Rada powołuje Komisję Doktorską, która:

1) proponuje Radzie kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej;

2) podejmuje uchwałę o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do obrony rozprawy doktorskiej;

3) przeprowadza obronę rozprawy doktorskiej;

4) w drodze uchwały występuje do Rady o nadanie lub odmowę nadania stopnia doktora;

5) w drodze uchwały występuje do Rady o wyróżnienie rozprawy doktorskiej.

 

Jeśli Rada Naukowa Dyscypliny nie powoła Komisji Doktorskiej wspomniane czynności wykonuje sama Rada.

 • Co oznacza ocena negatywna z egzaminu?

Jeżeli z egzaminu została wystawiona ocena negatywna, to w terminie 14 dni możesz złożyć wniosek o powtórne złożenie egzaminu. Odbywa się on nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od pierwszego egzaminu. Egzamin możesz powtórzyć tylko raz. W przypadku niezdania powtórnego egzaminu postępowanie w sprawie nadania stopnia zostanie umorzone.

 • Ilu recenzentów ocenia moją rozprawę?

Rada naukowa dyscypliny powołuje trzech recenzentów. Recenzenci nie mogą być pracownikami Uniwersytetu Warszawskiego, ani uczelni/instytutu, którego pracownikiem jest kandydat (więcej informacji znajdziesz w § 23 załącznika nr 1 do Uchwały).

 • Kiedy mogę zapoznać się z treścią recenzji mojej pracy?

Przewodniczący Rady przekazuje kandydatowi recenzje rozprawy doktorskiej po ich otrzymaniu od wszystkich recenzentów.

 • Kiedy odbywa się obrona?

Jeżeli przynajmniej dwie recenzje zawierają pozytywne konkluzje, to Komisja Doktorska może podjąć uchwałę o dopuszczeniu do obrony. Po dopuszczeniu do obrony rozprawa wraz z recenzjami jest publikowana w BIP UW. Obrona rozprawy doktorskiej nie może odbyć się wcześniej niż 30 dni od dnia opublikowania dokumentów. Przewodniczący Rady niezwłocznie informuje kandydata o dacie, godzinie i miejscu obrony. Ogłoszenie o obronie jest publikowane na stronie Biura Rad Naukowych.

 • Jak wygląda przebieg obrony?

Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się podczas posiedzenia Komisji Doktorskiej podzielonego na część jawną i niejawną. Część jawna jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych osób.

Część jawna posiedzenia Komisji Doktorskiej składa się z:

1) przedstawienia życiorysu naukowego kandydata przez promotora;

2) przedstawienia przez kandydata autoreferatu z rozprawy doktorskiej;

3) zaprezentowania recenzji rozprawy doktorskiej przez recenzentów lub w przypadku ich nieobecności przez członka Komisji Doktorskiej;

4) publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską, w której mogą wziąć udział, zadając pytania kandydatowi, wszyscy obecni na posiedzeniu;

5) ustosunkowania się kandydata do przedstawionych recenzji rozprawy doktorskiej oraz udzielenia odpowiedzi na pytania zadane podczas publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską.

Po zamknięciu dyskusji nad rozprawą doktorską Przewodniczący Komisji Doktorskiej zarządza rozpoczęcie części niejawnej posiedzenia, w którym biorą udział wyłącznie członkowie Komisji Doktorskiej. Podczas części niejawnej posiedzenia Komisja Doktorska podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny o nadanie stopnia doktora wraz z uzasadnieniem. Po zakończeniu części niejawnej kandydat oraz goście są zapraszani z powrotem na salę, w której odbywa się obrona, a Przewodniczący ogłasza wynik głosowania.

 • Kto nadaje stopień doktora?

Organem uprawnionym do nadania stopnia doktora jest Rada Naukowa Dyscypliny, która na swoim posiedzeniu podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia.

Posiedzenia Rad Naukowych Dyscyplin odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu, a sprawy na poszczególne posiedzenia są przyjmowane z wyprzedzeniem.

Terminy posiedzeń można sprawdzić na stronie BRN w zakładce „Wydarzenia”.