Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Postępowania wszczęte po 30.09.2019

Q&A dla doktorantów realizujących studia doktoranckie, którzy wszczęli postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora po 30 września 2019 roku lub zamierzają wszcząć postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

 

 • Jaka procedura nadania stopnia naukowego doktora mnie obowiązuje?

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte po 30 września 2019 r. przez osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, przeprowadzane jest na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – link do ISAP, z pewnymi modyfikacjami, które zostały szczegółowo opisane w par. 4 i par. 6 Uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim.

Szczegółowe informacje uzyskasz w Biurze Rad Naukowych.

 • Gdzie uzyskam pomoc w sprawach administracyjnych?

Obsługą administracyjną postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora zajmuje się Biuro Rad Naukowych. Zachęcamy do kontaktu z opiekunem właściwej rady naukowej dyscypliny, która nadaje stopień. Adresy mailowe rad naukowych dyscyplin są wymienione na stronie https://radynaukowe.ckc.uw.edu.pl/kontakt.

Sprawami związanymi z realizacją programów kształcenia zajmują się Szkoły Doktorskie Uniwersytetu Warszawskiego.

W sprawach dotyczących stypendiów doktoranckich, pozyskiwania środków na prowadzenie badań naukowych, a także w sprawach socjalnych (ubezpieczenie zdrowotne, zapomogi, zakwaterowanie w Domach Studenckich, kredyty studenckie) prosimy o kontakt z Biurem ds. Pomocy Materialnej.

 • Kto nadaje stopień naukowy doktora?

W konsekwencji wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (2018) oraz nowego Statutu UW (2019) kompetencje w zakresie nadawania stopni naukowych należą do Rad Naukowych Dyscyplin (podstawa prawna:  § 49 pkt 1 Statutu UW). 

Na Uniwersytecie działają 22 Rady Naukowe Dyscyplin w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych.  

 • Która rada naukowa nada mi stopień?

Rady Naukowe Dyscyplin (RND) nadają stopnie naukowe zgodnie z nową klasyfikacją dyscyplin. Więcej informacji nt. nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych oraz treść Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych można znaleźć na stronie BIP MNiSW.

 • W jakich sprawach dotyczących postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora decyzje podejmują Rady Naukowe Dyscyplin?

W kompetencjach RND leżą wszelkie decyzje, które dotychczas były podejmowane przez rady wydziałów lub rady instytutów, np.:

 • zmiana promotora;
 • wybór i zmiana recenzentów rozprawy;
 • powoływanie komisji doktorskich i komisji egzaminacyjnych oraz zmiana członków tych komisji;
 • ustalanie zakresu egzaminów doktorskich;
 • zmiana tematu rozprawy;
 • zamknięcie/umorzenie postępowania;
 • dopuszczenie do obrony;
 • nadanie stopnia.

Kontakt do Rad Naukowych Dyscyplin

 • W jaki sposób Rady Naukowe Dyscyplin podejmują decyzje związane z postępowaniami w sprawie nadania stopnia naukowego doktora?

Decyzje RND są podejmowane w formie uchwał, które są publikowane w Dzienniku UW

W radach naukowych zasiadają przedstawiciele doktorantów, których listę można znaleźć na stronie Samorządu Doktorantów UW.

 • Jakie wymagania muszę spełnić, aby móc wszcząć postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora? 

Szczegółowe wymagania zostały określone w następujących aktach prawnych:

 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: art. 186;
 • Uchwała nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim: par. 4

Uwaga: przed złożeniem wniosku o wyznaczenie promotora  dokładnie sprawdź punktację swoich publikacji.

 • Jaki dorobek publikacyjny powinien posiadać kandydat, aby móc wszcząć postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora?

Kandydat do stopnia powinien posiadać w dorobku co najmniej:
– 1 artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które były ujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem ministra z dnia 9 lutego 2021 r., zmienionym i sprostowanym komunikatem ministra z dnia 18 lutego 2021 r. lub
– 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które było ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ogłoszonym komunikatem ministra z dnia 29 września 2020 r., albo rozdział w takiej monografii.

W przypadku postępowań w sprawie nadania stopnia doktora wszczynanych od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. na poczet spełnienia warunku dotyczącego dorobku zalicza się także:
– artykuły naukowe opublikowane przed 1 stycznia 2019 r. w czasopiśmie nieujętym w nowym wykazie ministra, ale ujętym w części A albo C wykazu czasopism naukowych ogłoszonego komunikatem ministra z dnia 25 stycznia 2017 r., albo ujętym w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;
– monografie wydane przez jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w komunikacie ministra z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

 • W jaki sposób wszcząć postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora? 

W celu wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora należy złożyć wniosek o wyznaczenie promotora/promotorów, bądź promotora i promotora pomocniczego. Wniosek jest skierowany do Przewodniczącego wybranej Rady Naukowej Dyscypliny. Formularz wniosku możesz pobrać na stronie https://radynaukowe.uw.edu.pl/

Do wniosku należy załączyć:

 1. oświadczenie promotora o gotowości do pełnienia funkcji;
 2. oświadczenie promotora pomocniczego o gotowości do pełnienia funkcji (jeżeli dotyczy);
 3. konspekt rozprawy doktorskiej w wersji papierowej.

Wniosek wraz z załącznikami złóż w Biurze Rad Naukowych (BRN) osobiście, bądź wyślij dokumenty pocztą na adres BRN. Rada Naukowa wyznaczy promotora/promotorów nie później niż w okresie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Uwaga: postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora jest rozpoczynane w chwili złożenia wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów. 

O wyznaczeniu promotora/promotorów zostaniesz powiadomiony przez pracownika BRN.

W celu przeprowadzenia dalszych czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora należy złożyć dokumenty, o których mowa w § 12 ust. 2 Zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na Uniwersytecie Warszawskim (załącznik nr 1 do Uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim.

 • Gdzie złożyć rozprawę doktorską? 

Rozprawę doktorską należy złożyć w Biurze Rad Naukowych w pięciu egzemplarzach drukowanych oraz wersji elektronicznej zapisanej w formacie PDF. Do rozprawy należy załączyć jej streszczenie w języku angielskim, a jeśli została napisana w języku obcym – również streszczenie w języku polskim. 

Przed złożeniem rozprawy sprawdź, czy Rada Naukowa, która prowadzi postępowanie, określiła szczegółowe wymagania dotyczące przygotowania streszczenia i opisu rozprawy doktorskiej oraz ich objętości.

 •  Czy obowiązuje mnie egzamin z języka obcego?

Doktoranci studiów doktoranckich, którzy wszczęli postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, którzy będą ubiegać się o nadanie stopnia na zasadach określonych w nowej ustawie i uchwale nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, też zdają egzamin z języka obcego (§ 6 ust. 8 uchwały nr 481 Senatu UW: „W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w Ustawie, efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych.”). Rada naukowa dyscypliny musi zatem powołać komisję do przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego. 

 •  Czy jest opłata za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora?

W przypadku osób, które ukończyły ostatni rok studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim lub w czasie trwania tych studiów złożyły rozprawę doktorską, nie pobiera się opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.