Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Postępowania wszczęte po 30.09.2019

Q&A dla doktorantów realizujących studia doktoranckie, którzy wszczęli postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora po 30 września 2019 roku lub zamierzają wszcząć postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

 

 • Jaka procedura nadania stopnia naukowego doktora mnie obowiązuje?

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora* wszczęte po 30 września 2019 r. przez osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, przeprowadzane jest na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z pewnymi modyfikacjami, które zostały szczegółowo opisane w par. 4 i par. 6 Uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim.

Szczegółowe informacje uzyskasz w Biurze Rad Naukowych.

*Dawne przewody doktorskie, na mocy przepisów nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  stały się postępowaniami w sprawie nadania stopnia naukowego doktora.

 

 • Gdzie uzyskam pomoc w sprawach administracyjnych?

Obsługą administracyjną postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora zajmuje się Biuro Rad Naukowych. Zachęcamy do kontaktu z opiekunem właściwej rady naukowej dyscypliny, która nadaje stopień. Adresy mailowe rad naukowych dyscyplin są wymienione na stronie https://radynaukowe.ckc.uw.edu.pl/kontakt.

Sprawami związanymi z realizacją programów kształcenia zajmują się Szkoły Doktorskie Uniwersytetu Warszawskiego.

W sprawach dotyczących stypendiów doktoranckich, pozyskiwania środków na prowadzenie badań naukowych, a także w sprawach socjalnych (ubezpieczenie zdrowotne, zapomogi, zakwaterowanie w Domach Studenckich, kredyty studenckie) skontaktuj się z Biurem Spraw Doktoranckich.

 • Kto nadaje stopień naukowy doktora?

W konsekwencji wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (2018) oraz nowego Statutu UW (2019) kompetencje w zakresie nadawania stopni naukowych należą do Rad Naukowych Dyscyplin (podstawa prawna:  § 49 pkt 1 Statutu UW). 

Na Uniwersytecie działają 22 Rady Naukowe Dyscyplin w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych.  

 

 • Która z  rada naukowa nada mi stopień?

Rady Naukowe Dyscyplin (RND) nadają stopnie naukowe zgodnie z nową klasyfikacją dyscyplin. Więcej informacji nt. nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych oraz treść Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych można znaleźć na stronie BIP MNiSW.

 

 • W jakich sprawach dotyczących postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora decyzje podejmują Rady Naukowe Dyscyplin?

W kompetencjach RND leżą wszelkie decyzje, które dotychczas były podejmowane przez rady wydziałów lub rady instytutów, np.:

 • zmiana promotora;
 • wybór i zmiana recenzentów rozprawy;
 • powoływanie komisji doktorskich i komisji egzaminacyjnych oraz zmiana członków tych komisji;
 • ustalanie zakresu egzaminów doktorskich;
 • zmiana tematu rozprawy;
 • zamknięcie/umorzenie postępowania;
 • dopuszczenie do obrony;
 • nadanie stopnia.

Kontakt do Rad Naukowych Dyscyplin

 

 • W jaki sposób Rady Naukowe Dyscyplin podejmują decyzje związane z postępowaniami w sprawie nadania stopnia naukowego doktora?

Decyzje RND są podejmowane w formie uchwał, które są publikowane w Dzienniku UW

W radach naukowych zasiadają przedstawiciele doktorantów, których listę można znaleźć na stronie Samorządu Doktorantów UW.

 

 • Jakie wymagania muszę spełnić, aby móc wszcząć postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora? 

Szczegółowe wymagania zostały określone w następujących aktach prawnych:

 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: art. 186;
 • Uchwała nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim: par. 4

Uwaga: przed złożeniem wniosku o wyznaczenie promotora  dokładnie sprawdź punktację swoich publikacji.

 

 • W jaki sposób wszcząć postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora? 

W celu wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora należy złożyć wniosek o wyznaczenie promotora/promotorów, bądź promotora i promotora pomocniczego. Wniosek jest skierowany do Przewodniczącego wybranej Rady Naukowej Dyscypliny. Formularz wniosku możesz pobrać na stronie https://radynaukowe.uw.edu.pl/

Do wniosku należy załączyć:

 1. oświadczenie promotora o gotowości do pełnienia funkcji;
 2. oświadczenie promotora pomocniczego o gotowości do pełnienia funkcji (jeżeli dotyczy);
 3. konspekt rozprawy doktorskiej w wersji papierowej;
 4. konspekt rozprawy doktorskiej w wersji elektronicznej;
 5. oświadczenie o zgodności obu wersji konspektu.

Wniosek wraz z załącznikami złóż w Biurze Rad Naukowych (BRN) osobiście, bądź wyślij dokumenty pocztą na adres BRN. Rada Naukowa wyznaczy promotora/promotorów nie później niż w okresie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Uwaga: postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora jest rozpoczynane w chwili złożenia wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów. 

O wyznaczeniu promotora/promotorów zostaniesz powiadomiony przez pracownika BRN.

W celu przeprowadzenia dalszych czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora należy złożyć dokumenty, o których mowa w § 12 ust. 2 Zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na Uniwersytecie Warszawskim (załącznik nr 1 do Uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim.

 

 • Gdzie złożyć rozprawę doktorską? 

Rozprawę doktorską należy złożyć w Biurze Rad Naukowych w pięciu egzemplarzach drukowanych oraz wersji elektronicznej zapisanej w formacie PDF. Do rozprawy należy załączyć jej streszczenie w języku angielskim, a jeśli została napisana w języku obcym – również streszczenie w języku polskim. 

Przed złożeniem rozprawy sprawdź, czy Rada Naukowa, która prowadzi postępowanie, określiła szczegółowe wymagania dotyczące przygotowania streszczenia i opisu rozprawy doktorskiej oraz ich objętości.

 

 •  Czy obowiązuje mnie egzamin z języka obcego?

Doktoranci studiów doktoranckich, którzy wszczęli postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, a także osoby, które miały otwarty przewód doktorski przed 30 kwietnia 2019 r., ale przewód ten zostanie im zamknięty z końcem grudnia 2021 r. i będą ubiegać się o nadanie stopnia na zasadach określonych w nowej ustawie i uchwale 481 Senatu, też zdają egzamin z języka obcego (§ 6 ust. 8 uchwały wprowadzającej: „W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w Ustawie, efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych.”). Rada naukowa dyscypliny musi zatem powołać komisję do przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego do przeprowadzenia egzaminu. 

 

 •  Czy jest opłata za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora?

W przypadku osób, które ukończyły ostatni rok studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim lub w czasie trwania tych studiów złożyły rozprawę doktorską, nie pobiera się opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.