Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Postępowania wszczęte po 30.09.2019

English version

Q&A dla doktorantów realizujących studia doktoranckie, którzy wszczęli postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora po 30 września 2019 roku lub zamierzają wszcząć postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

 • Gdzie znajdę informacje dotyczące procedury nadania stopnia doktora?

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte po 30 września 2019 r. przez osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, przeprowadzane jest na podstawie:

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej – Ustawa);

Uchwały nr 157 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim – w szczególności załącznik nr 1 (dalej – Uchwała).

 • Gdzie uzyskam pomoc w sprawach administracyjnych?

Obsługą administracyjną postępowań w sprawie nadania stopnia doktora zajmuje się Biuro Rad Naukowych (BRN). Zachęcamy do kontaktu z opiekunem właściwej Rady Naukowej, która nadaje stopień. Dane kontaktowe do Rad Naukowych Dyscyplin i Rady Naukowej Dziedzin są wymienione na stronie BRN w zakładce Kontakt: link do strony – https://radynaukowe.uw.edu.pl/kontakt/.

W sprawach dotyczących stypendiów doktoranckich, pozyskiwania środków na prowadzenie badań naukowych, a także w sprawach socjalnych (ubezpieczenie zdrowotne, zapomogi, zakwaterowanie w Domach Studenckich, kredyty studenckie) prosimy o kontakt z Biurem ds. Pomocy Materialnej.

 • Kto nadaje stopień doktora?

Kompetencje w zakresie nadawania stopni naukowych na UW należą do Rad Naukowych Dyscyplin (podstawa prawna: § 49 pkt 1 Statutu UW).

Na Uniwersytecie działają 22 Rady Naukowe Dyscyplin w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych oraz Rada Naukowa Dziedzin.

 • Która Rada Naukowa nada mi stopień?

Rady Naukowe Dyscyplin nadają stopnie zgodnie z nową klasyfikacją dziedzin nauki i dyscyplin naukowych. Link do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002202 .

W przypadku, gdy rozprawa doktorska obejmuje zagadnienia naukowe z więcej niż jednej dyscypliny naukowej zawierającej się w danej dziedzinie nauki i nie jest możliwe wskazanie jednej dyscypliny, w której nadaje się stopień, stopień jest nadawany w dziedzinie przez Radę Naukową Dziedzin.

 • Jakie decyzje w trakcie prowadzenia postępowań doktorskich podejmują Rady Naukowe?

Do kompetencji Rad Naukowych należą, w szczególności:

 • wyznaczenie i zmiana promotora/promotorów,
 • wyznaczenie i zmiana recenzentów rozprawy doktorskiej,
 • ustalenie wytycznych dotyczących egzaminów doktorskich,
 • powołanie komisji doktorskiej,
 • zmiana tematu rozprawy doktorskiej,
 • nadanie lub odmowa nadania stopnia,
 • zamknięcie/umorzenie postępowania.

 

 • Gdzie można znaleźć uchwały Rad Naukowych?

Decyzje Rad Naukowych podejmowane są w formie uchwał. Uchwały są publikowane
w Dzienniku UW.

 • Jaki dorobek publikacyjny powinien posiadać kandydat, aby móc wszcząć postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora?

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wymagania dotyczące osiągnięć i publikacji określa art. 186 ust. 1 pkt 3 Ustawy.

Z tym, że w postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2021 r. do osiągnięć, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. A Ustawy, zalicza się także publikacje opisane szczegółowo w art. 179 ust. 6 pkt 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 • W jaki sposób wszcząć postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora? 

W celu wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora należy złożyć wniosek o wyznaczenie promotora/promotorów, bądź promotora i promotora pomocniczego, skierowany do Przewodniczącego właściwej Rady Naukowej Dyscypliny albo Rady Naukowej Dziedzin. (art. 179 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Formularz wniosku możesz pobrać na stronie BRN: https://radynaukowe.uw.edu.pl/wzory-wnioskow/ .

Do wniosku należy załączyć:

 1. oświadczenie promotora o gotowości do pełnienia funkcji,
 2. oświadczenie promotora pomocniczego o gotowości do pełnienia funkcji (jeżeli dotyczy),
 3. konspekt rozprawy doktorskiej w wersji papierowej.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Rad Naukowych osobiście, bądź wysłać dokumenty pocztą na adres BRN. W okresie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku Rada Naukowa wyznaczy promotora/promotorów.

W celu przeprowadzenia dalszych czynności w postępowaniu należy złożyć dokumenty, o których mowa w § 12 ust. 2 Zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na Uniwersytecie Warszawskim (załącznik nr 1 do Uchwały nr 157 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim

 • Gdzie należy złożyć rozprawę doktorską? 

Rozprawę doktorską należy złożyć w Biurze Rad Naukowych w co najmniej jednym egzemplarzu drukowanym  (po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem Rady) oraz wersji elektronicznej zapisanej w formacie PDF. Do rozprawy należy załączyć jej streszczenie w języku angielskim, a jeśli została napisana w języku obcym, również streszczenie w języku polskim.

Przed złożeniem rozprawy należy sprawdzić, czy Rada Naukowa, która prowadzi postępowanie, określiła szczegółowe wymagania dotyczące przygotowania streszczenia i opisu rozprawy oraz ich objętości.

 •  Czy obowiązuje mnie egzamin z języka obcego?

Wymagany jest certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (§ 4 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do Uchwały). Certyfikat możesz uzyskać, np. zdając egzamin w Centrum Nauczania Języków Obcych. Zasady organizacji egzaminów z języka obcego na Uniwersytecie Warszawskim określa Zarządzenie nr 156 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad organizacji nauczania języków obcych i certyfikacji biegłości językowej na Uniwersytecie Warszawskim.

W przypadku braku certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów, kandydat może przystąpić do egzaminu przed komisją powołaną przez Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny.