Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Nostryfikacja

English version – pdf file

Nostryfikacja to procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach, przeprowadzana przez odpowiednie krajowe jednostki.

Nostryfikacji podlega stopień naukowy i stopień w zakresie sztuki, nadany przez uprawnioną instytucję działającą poza UE, OECD lub EFTA i nie podlegający uznaniu za równoważny na podstawie umów międzynarodowych (podstawa prawna: art. 328 ust. 3  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022, poz. 574, z późn. zm.).

Podmiotami nostryfikującymi stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim są rady naukowe dyscyplin.

Więcej informacji o nostryfikacji świadectw oraz dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia można znaleźć na stronie Biura ds. Obsługi Kształcenia. Link do strony – https://bok.uw.edu.pl/nostryfikacja/

Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz. U. 2018, poz. 1881). Link do strony – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001881/O/D20181881.pdf

Wniosek

Wniosek o uznanie stopnia naukowego za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym (w języku polskim lub angielskim) należy złożyć w Biurze Rad Naukowych.
Wzór dokumentu dostępny jest w zakładce Do pobrania.

Do wniosku należy załączyć:

1a. Stopień naukowy doktora:

 • dyplom potwierdzający nadanie tego stopnia,
 • dokumenty stanowiące podstawę nadania tego stopnia,
 • dyplom ukończenia studiów uprawniający do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego, o uznanie którego ubiega się wnioskodawca.

1b. Stopień naukowy doktora habilitowanego:

 • dyplom potwierdzający nadanie tego stopnia,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe stanowiące podstawę nadania tego stopnia,
 • dyplom potwierdzający nadanie stopnia naukowego uprawniający do wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego, o uznanie którego ubiega się wnioskodawca.
 1. Oświadczenie, zawierające informacje:
 • czy stopień naukowy, o uznanie którego ubiega się Wnioskodawca, stanowił przedmiot postępowania nostryfikacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • miejsce i data urodzenia,
 • adres do doręczeń.
 1. Dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego.

Ww. dokumenty mogą zostać złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Biura Rad Naukowych.
Podmiot nostryfikujący może, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku, zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski ww. dokumentów.

Opłata

Opłata za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego wynosi 50% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2028 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zaokrąglona w dół do pełnych złotych.

Aktualnie opłata wynosi 4685 zł.

Dane do przelewu

Nazwa i adres siedziby banku:

Bank Millennium S.A.
Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

SWIFT: BIGBPLPW
IBAN: PL 28 1160 2202 0000 0004 6390 8135

Odbiorca:
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz informację, że jest to opłata za nostryfikację stopnia naukowego.

W przypadku pozostawienia wniosku bez rozpoznania, uiszczoną opłatę zwraca się na wniosek osoby ubiegającej się o nostryfikację, z potrąceniem w wysokości 10% opłaty.

Postępowanie

Na rozpatrzenie wniosku rada naukowa ma 90 dni kalendarzowych, przy czym nie wlicza się w to czasu, np. na uzupełnienie ewentualnych braków formalnych (min. 14 dni), czy na przedłożenie tłumaczenia dokumentów na język polski.

Rada naukowa dokonuje oceny wartości merytorycznej przedłożonych dokumentów. Może powołać do tego zadania specjalną komisję lub wykorzystać już istniejącą, zajmującą się tego typu zagadnieniami.

W przypadku stwierdzenia braku właściwości Uniwersytetu Warszawskiego do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego rada naukowa może odmówić przeprowadzenia postępowania. Na postanowienie rady o odmowie przeprowadzenia postępowania wnioskującemu przysługuje możliwość złożenia zażalenia w terminie 7 dni.

Decyzja

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku rada naukowa wydaje zaświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku rada naukowa wydaje decyzję o odmowie wydania zaświadczenia. Wnioskodawca zostanie powiadomiony o decyzji rady bezzwłocznie, listem poleconym na adres przedstawiony we wniosku. Od chwili otrzymania decyzji odmownej wnioskodawca ma 14 dni kalendarzowych na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.