Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Przewody doktorskie otwarte przed 30.04.2019

Q&A dla doktorantów realizujących studia doktoranckie, którzy otworzyli przewód doktorski przed 30 kwietnia 2019 roku
(przewód nie został zakończony przed 30 kwietnia 2019 roku)

 

  • Jaka procedura nadania stopnia naukowego doktora mnie obowiązuje?

Przewody w sprawie nadania stopnia doktora otwarte i niezakończone przed 30 kwietnia 2019 r.  przeprowadzane są na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że stopień nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przewód musi zostać zakończony do 31 grudnia 2022 r., w przeciwnym wypadku zostanie on zamknięty z mocy ustawy. Zakończenie przewodu doktorskiego oznacza podjęcie przez radę naukową dyscypliny uchwały w sprawie nadania  stopnia naukowego doktora. Jest to równoznaczne z koniecznością złożenia rozprawy doktorskiej odpowiednio wcześniej. Zachęcamy do złożenia dysertacji najpóźniej na początku 2022 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z przepisami Uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim.

Szczegółowe informacje uzyskasz u kierownika studiów doktoranckich lub w sekretariacie studiów doktoranckich na Twoim wydziale. 

 

  • Gdzie uzyskam pomoc w sprawach administracyjnych, np. w sprawie złożenia rozprawy doktorskiej, organizacji obrony rozprawy doktorskiej?

Tak jak dotychczas, obsługą administracyjną przewodów doktorskich otwartych przed 30 kwietnia 2019 r. zajmuje się właściwy sekretariat/sekcja obsługi studiów doktoranckich na Twoim wydziale, gdzie został otwarty przewód. Pełna dokumentacja związana z otwarciem przewodu jest przechowywana w sekcji obsługi studiów doktoranckich na wydziale.

W sprawach dotyczących stypendiów doktoranckich, pozyskiwania środków na prowadzenie badań naukowych, a także w sprawach socjalnych (ubezpieczenie zdrowotne, zapomogi, zakwaterowanie w Domach Studenckich, kredyty studenckie) skontaktuj się z Biurem ds. Pomocy Materialnej.

 

  • Kto nadaje stopień doktora?

W konsekwencji wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (2018) oraz nowego Statutu UW (2019) kompetencje w zakresie nadawania stopni naukowych należą do Rad Naukowych Dyscyplin (podstawa prawna: § 49 pkt 1 Statutu UW). 

Na Uniwersytecie działają 22 Rady Naukowe Dyscyplin w dziedzinach: nauk humanistycznych, społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych.  

 

  • Która rada naukowa nada mi stopień?

Rady Naukowe Dyscyplin (RND) nadają stopnie naukowe zgodnie z nową klasyfikacją dyscyplin. Więcej informacji nt. nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych oraz treść Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych można znaleźć na stronie BIP MNiSW.

 

  • W jakich sprawach dotyczących przewodów doktorskich decyzje podejmują Rady Naukowe Dyscyplin?

Rada naukowa dyscypliny podejmuje decyzje w sprawie powołania recenzentów, członków komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnej, ewentualnej zmiany promotora oraz nadania lub odmowy nadania stopnia doktora.

Kontakt do Rad Naukowych Dyscyplin

 

  • W jaki sposób Rady Naukowe Dyscyplin podejmują decyzje związane z przewodami doktorskimi?

Decyzje RND są podejmowane w formie uchwał. Kopie uchwał w sprawach dotyczących przewodów doktorskich trafiają na właściwy wydział, gdzie prowadzone jest postępowanie w sprawie nadania stopnia. Uchwały są publikowane w Dzienniku UW

W radach naukowych zasiadają przedstawiciele doktorantów, których listę można znaleźć na stronie Samorządu Doktorantów UW.