Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Przewody doktorskie otwarte przed 30.04.2019

English version

Q&A dla doktorantów realizujących studia doktoranckie, którzy otworzyli przewód doktorski przed 30 kwietnia 2019 roku
(przewód nie został zakończony przed 30 kwietnia 2019 roku)

 • Jaka procedura nadania stopnia doktora mnie obowiązuje?

Przewody w sprawie nadania stopnia doktora otwarte i niezakończone przed 30 kwietnia 2019 r.  przeprowadzane są na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że stopień nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 poz. 742 z późn. zm.) (dalej – Ustawa). Zakończenie przewodu doktorskiego oznacza podjęcie przez Radę Naukową Dyscypliny uchwały w sprawie nadania  stopnia naukowego doktora. Przewód musi zostać zakończony do 31 grudnia 2024 r., w przeciwnym wypadku zostanie on zamknięty z mocy prawa.

Zachęcamy do zapoznania się z Uchwałą nr 157 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (dalej – Uchwała).

Szczegółowe informacje uzyskasz u kierownika studiów doktoranckich lub w sekretariacie studiów doktoranckich na Twoim Wydziale.

 • Gdzie uzyskam pomoc w sprawach administracyjnych, np. w sprawie złożenia rozprawy doktorskiej, organizacji obrony rozprawy doktorskiej?

Tak jak dotychczas, obsługą administracyjną przewodów doktorskich otwartych przed 30 kwietnia 2019 r. zajmuje się właściwy sekretariat/sekcja obsługi studiów doktoranckich na Twoim wydziale, gdzie został otwarty przewód. Pełna dokumentacja związana z otwarciem przewodu jest przechowywana w sekcji obsługi studiów doktoranckich na wydziale.

W sprawach dotyczących stypendiów doktoranckich, pozyskiwania środków na prowadzenie badań naukowych, a także w sprawach socjalnych (ubezpieczenie zdrowotne, zapomogi, zakwaterowanie w Domach Studenckich, kredyty studenckie) skontaktuj się z Biurem ds. Pomocy Materialnej.

 • Kto nadaje stopień doktora?

Kompetencje w zakresie nadawania stopni naukowych na UW należą do Rad Naukowych Dyscyplin (podstawa prawna: § 49 pkt 1 Statutu UW).

Na Uniwersytecie działają 22 Rady Naukowe Dyscyplin w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych oraz Rada Naukowa Dziedzin.

 • Która Rada Naukowa nada mi stopień?

Rady Naukowe Dyscyplin nadają stopnie zgodnie z nową klasyfikacją dziedzin nauki i dyscyplin naukowych. Link do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002202.

W przypadku, gdy rozprawa doktorska obejmuje zagadnienia naukowe z więcej niż jednej dyscypliny naukowej zawierającej się w danej dziedzinie nauki i nie jest możliwe wskazanie jednej dyscypliny, w której nadaje się stopień, stopień jest nadawany w dziedzinie przez Radę Naukową Dziedzin.

 • Jakie decyzje w trakcie prowadzenia przewodów doktorskich podejmują Rady Naukowe?

Do kompetencji Rad Naukowych należą wszelkie decyzje, które dotychczas były podejmowane przez Rady Wydziałów lub Rady Instytutów, w szczególności:

 • powołania/zmiany członków komisji egzaminacyjnych,
 • powołania/zmiany członków komisji doktorskiej,
 • powołania/zmiany recenzentów,
 • zmiany promotora,
 • nadania stopnia doktora,
 • zamknięcie przewodu doktorskiego.
 • Gdzie można znaleźć uchwały Rad Naukowych?

Decyzje Rad Naukowych podejmowane są w formie uchwał. Kopie uchwał
w sprawach dotyczących przewodów doktorskich przekazywane są na właściwy wydział, gdzie prowadzony jest dany przewód doktorski. Uchwały są publikowane
Dzienniku UW.

 • Jaki jest termin zakończenia przewodu doktorskiego?

Wszystkie przewody doktorskie wszczęte przed dniem 30 kwietnia 2019 r. i niezakończone do dnia 31 grudnia 2024 r. zostaną zamknięte z mocy prawa. Data 31 grudnia 2024 r. to ostateczny termin, do kiedy na swoim posiedzeniu Rada Naukowa Dyscypliny powinna podjąć uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora. By było to możliwe, obrona rozprawy doktorskiej powinna odbyć się odpowiednio wcześniej.

W związku z powyższym zaleca się, by kandydaci, których dotyczą niniejsze zasady, złożyli rozprawę doktorską najpóźniej na początku 2024 r. oraz przystąpili do egzaminów doktorskich, aby możliwe było przeprowadzenie wymaganych czynności przez Komisje Doktorskie i Rady Naukowe Dyscyplin.

Osoby, które nie zakończą przewodu doktorskiego w terminie do 31 grudnia 2024 r. będą mogły wszcząć nowe postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Od osób, które ukończyły ostatni rok studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim nie pobiera się opłaty za przeprowadzenie postępowania, o ile w okresie nieprzekraczającym trzech lat od dnia ukończenia tych studiów złożyły one rozprawę doktorską przewodniczącemu organu doktoryzującego.